Katalog A-Z

Sodu Octan

Synonimy bezwodna sól sodowa kwasu octowego.
Wzór chemiczny

C2H3O2Na

Masa molowa

82,03

Numer CAS 127-09-3
Numer WE 204-823-8
Zastosowanie odczynnik analityczny lub chemikalia do syntez.
Właściowości

Postać: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: 7,5 - 9,0 (50 g/l H2O, 20°C)
Temperatura topnienia: około 325°C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie par: brak danych
Gęstość: 1,53 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: około 300 - 400 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 1190 g/l (20°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: etanol

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć