Katalog A-Z

Sodu Pirosiarczyn

Synonimy sodu disiarczyn, disiarczan(IV) sodu
Wzór chemiczny

Na2S2O5

Masa molowa

190,1

Numer CAS 7681-57-4
Numer WE O231-673-0
Zastosowanie Produkcja innych substancji, w przemyśle fotograficznym, produkcja wyrobów włókienniczych, skór i futer, produkcja tworzyw sztucznych i gumy; produkcja miazgi papierowej i wyrobów papierowych, produkcja mebli, produkcja żywności, chemiczne oczyszczalnie
Właściowości

Postać: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: charakterystyczny, cierpki
pH: 3,5 - 5 (50 g/l H2O, 20°C)
Temperatura topnienia: około 150°C (rzokład)
Temperatura wrzenia: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: nie dotyczy
Gęstość: 2,36 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: brak danych
Rozpuszczalność:
w wodzie: 667 g/l (25°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: rozpuszcza się w metanolu (62 g/l)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: Log P(o/w) - 3,7

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć