Katalog A-Z

Sodu Podchloryn

Synonimy wodny roztwór chloranu ( I ) sodu
Wzór chemiczny

NaOCl

Masa molowa

-

Numer CAS 7681-52-9
Numer WE O231-668-3
Zastosowanie Preparat.<br />Zastosowanie przemysłowe jako półprodukt.<br />Zastosowanie przemysłowe w przemyśle tekstylnym.<br />Zastosowanie przemysłowe podczas uzdatniania ścieków, wody chłodniczej i grzewczej.<br />Zastosowanie przemysłowe w przemyśle ścieru drzewn
Właściowości

Postać: ciecz
Barwa: jasnożółta
Zapach: ostry, chloru
pH: około 14
Temperatura topnienia/krzepnięcia: -28,9°C( przy stężeniu chloru około 24%)
Temperatura wrzenia: rozkład przed osiągnięciem temperatury wrzenia
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Właściwości utleniające: silny utleniacz
Gęstość względna: 1,2 g/cm3
Gęstość nasypowa: nie dotyczy
Prężność par: 2,5 kPa (20°C)
Gęstośc par: 3,2 g/l
Rozpuszczalność w wodzie: nieograniczona
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: brak danych
Lepkość: 6,4 mPa*s (20°C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: Log K(o/w): -3,42 (20°C)

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć