Katalog A-Z

Sodu Podfosforyn

Synonimy brak.
Wzór chemiczny

NaH2PO2*H2O

Masa molowa

105,99

Numer CAS 10039-56-2
Numer WE 231-669-9
Zastosowanie Chemikalia do syntez lub odczynnik analityczny.
Właściowości

Postać: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: 5,5 - 7,0 (r-r 100 g/l H2O w 20°C)
Temperatura topnienia: >90°C (rozkład)
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie par: brak danych
Gęstość: 1,81 g/cm3
Ciężar nasypowy: około 800 - 1000 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 1000 g/l (20°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć