Katalog A-Z

Benzyna Ekstrakcyjna

Synonimy mieszanina ciekłych węglowodorów alifatycznych
Wzór chemiczny

CnH2n+2

Masa molowa

-

Numer CAS 8032-32-4
Numer WE O232-453-7
Zastosowanie jako rozpuszczalnik
Właściowości

Stan skupienia w temp. 20°C: ciecz
Barwa: bezbarwna
Zapach: charakterystyczny
Temperatura topnienia : brak danych
Temperatura początku wrzenia: 80-120°C
Temperatura zapłonu: poniżej -10°C
Temperatura samozapłonu: ok.400°C
Granice wybuchowości:
– dolna: 2,6% obj.
– górna: 12,0 % obj.
Gęstość w temp. 20°C: 0,775 g/cm3
Gęstość par względem powietrza: ok. 3,0
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: miesza się z alkoholami, eterami, dwusiarczkiem węgla, chloroformem, czterochlorkiem węgla

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć