Katalog A-Z

Sodu Propionian

Synonimy sól sodowa kwasu propionowego
Wzór chemiczny

C3H5O2Na

Masa molowa

96,06

Numer CAS 137-40-6
Numer WE 205-290-4
Zastosowanie przemysł chemiczny, odczynnik laboratoryjny
Właściowości

Postać: Proszek krystaliczny
Barwa: biaława
Zapach: słaby, charakterystyczny
pH:7,5-10,5 (100g/l, 20°C)
Temperatura topnienia: 285-290 °C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Niebezpieczeństwo wybuchu: produkt nie grozi wybuchem, ale możliwe jest
powstawanie mieszanek z powietrzem grożących wybuchem.
Gęstość: 500-800 kg/m3 (20°C)
Rozpuszczalność:
- w wodzie: lekko rozpuszczalny
- w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych
Współczynnik podziału (n-oktanol/ woda): 0,3 log POW

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć