Katalog A-Z

Sodu Rodanek

Synonimy sodu tiocyjanian
Wzór chemiczny

NaSCN

Masa molowa

81,07

Numer CAS 540-72-7
Numer WE O208-754-4
Zastosowanie odczynnik analityczny, produkcja substancji
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: biała do bezbarwnej
Zapach: bez zapachu
pH: brak danych
Temperatura topnienia: około 290 °C
Temperatura wrzenia: 368°C (z rozkładem)
Temperatura zapłonu: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
- dolna:
- górna:
Prężność par: brak danych
Gęstość: brak danych
Gęstość nasypowa: ok. 800-1000 kg/m3
Rozpuszczalność
- w wodzie: 1250 g/l (20°C)
- w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych
log P(o/w): brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć