Katalog A-Z

Sodu Rybonukleotydy ( I+G )

Synonimy IMP - inozyno-5-fosforan monosodowy siedmiowodny<br />GMP - guanozyno-5-fosforanmonosodowy siedmiowodny
Wzór chemiczny

-

Masa molowa

-

Numer CAS -
Numer WE -
Zastosowanie Przemysł spożywczy
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: biała
Masa cząsteczkowa: IMP 527,25 ; GMP 533,26
pH: 7 - 8,5
Temperatura topnienia:IMP 175°C ;GMP >300°C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Gęstość: brak danych
Ciężar nasypowy: brak danych
Rozpuszczalność:
w wodzie: rozpuszczalny
w innych rozpuszczalnikach: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć