Katalog A-Z

Sodu Sacharynian

Wzór chemiczny

C7H4NNaO3S*2H2O

Masa molowa

241,19

Numer CAS 82385-42-0
Numer WE 204-886-1
Zastosowanie Przemysł chemiczny, przemysł spożywczy - substancja słodząca.
Właściowości

Postać: ciało stałe krystaliczne
Barwa: biała
pH: brak danych
Temperatura topnienia: 226-230°C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Gęstość: brak danych
Rozpuszczalność:
- w wodzie: 833 g/l
- w rozpuszczalnikach organicznych: ropzuszcza się w etanolu

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć