Katalog A-Z

Sodu Salicylan

Synonimy sól sodowa kwasu salicylowego
Wzór chemiczny

C7H5NaO3

Masa molowa

160,11

Numer CAS 54-21-7
Numer WE 200-198-0
Zastosowanie przemysł chemiczny
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: około 6,5 (100 g/l H2O, 20°C)
Temperatura topnienia: brak danych
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: 0,35 g/cm3
Rozpuszczalność:
w wodzie: dobrze rozpuszczalnyw rozpuszczalnikach organicznych: etanol

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć