Katalog A-Z

Sodu Siarczek

Synonimy brak
Wzór chemiczny

Na2S*9H2O

Masa molowa

240,68

Numer CAS 1313-84-4
Numer WE O215-211-5
Zastosowanie przemysł chemiczny, oczyszczanie ścieków, uzdatnianie wody, przemysł włókienniczy, papierniczy, skórzany.
Właściowości

Stan skupienia w 20 °C:: ciało stałe
Barwa: biała lub żółtoróżowa
Zapach: siarkowodorowy
pH: około 12,4 ( 100 g/l H2O, 20 °C )
Temperatura topnienia: 1180°C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: 392°C
Granica wybuchowości w mieszaninie z powietrzem: nie dotyczy
Stężenie stechiometryczne: nie dotyczy
Gęstość w temp. 14 ° C: 1,86 g/cm3
Gęstość par względem powietrza: brak danych
Prężność par:
– w temp. 20 ° C: brak danych
– w temp. 30 ° C: brak danych
Rozpuszczalność w wodzie w temp. 10 ° C: 470 g/l
Rozpuszczalność w innych r ozpuszczalnikach: słabo rozpuszcza się w alkoholu, nie rozpuszcza się w eterze

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć