Katalog A-Z

Sodu Trójpolifosforan

Synonimy Polifosforan sodowy, trifosforan pentasodowy
Wzór chemiczny

Na5P3O10

Masa molowa

367,31

Numer CAS 7758-29-4
Numer WE 231-838-7
Zastosowanie Do profesjonalnego zastosowania w przemyśle chemicznym organicznym i nieorganicznym.
Właściowości

Postać: krystaliczny proszek
Barwa: biała
Zapach: bezwonny
Wartość pH: 9.1-10.2 (10 g/l, 20 °C)
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura topnienia: brak danych.
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: ne dotyczy
Właściwości wybuchowe: nie jest wybuchowy
Prężność par: nie dotyczy
Gęstość: brak danych
Rozpuszczalność w wodzie: rozpuszczalny
Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć