Katalog A-Z

Sodu Węglan

Synonimy węglan disodu, soda amoniakalna, soda kalcynowana
Wzór chemiczny

Na2CO3

Masa molowa

105,99

Numer CAS 497-19-8
Numer WE O207-838-8
Zastosowanie Przemysł szklarski, przemysł chemii gospodarczej, przemysł chemiczny, hutnictwo żelaza i metali nieżelaznych, przemysł spożywczy, kosmetyczny, farmaceutyczny, fotochemikalia.
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: biały do lekko brunatnego
Zapach: dopuszczalny lekki zapach amoniaku
pH: około 11,5 (5% roztwór)
Temperatura topnienia: 851°C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: około 2,53 g/cm3 (w 20°C)
Ciężar nasypowy: około 1100 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 212,5 g/l (20°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: rozpuszcza się w glicerynie

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć