Katalog A-Z

Srebra Azotan

Synonimy lapis
Wzór chemiczny

AgNO3

Masa molowa

169,87

Numer CAS 7761-88-8
Numer WE O231-853-9
Zastosowanie odczynnik laboratoryjny, przemysł chemiczny
Właściowości

Stan skupienia: ciało stałe
Barwa: biała
Zapach: bez zapachu
pH: 5,4 - 6,4 (100 g/l H2O w 20°C )
Temperatura topnienia: 212°C
Temperatura wrzenia: 444°C rozkład
Gęstość w temp. 19 ° C: 4,35 g/cm3
Gęstość par względem powietrza: nie dotyczy
Prężność par: nie dotyczy
Stężenie pary nasyconej: nie dotyczy
Rozpuszczalność w wodzie: 2150 g/l
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: dobrze rozpuszcza się w roztworze amoniaku, słabo w eterze etylowym i glicerynie.

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć