Katalog A-Z

Srebra Cyjanek

Synonimy brak
Wzór chemiczny

AgCN

Masa molowa

133,86

Numer CAS 506-64-9
Numer WE O208-048-6
Zastosowanie przemysł chemiczny, odczynnik laboratoryjny
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: brak danych
Temperatura topnienia: 320°C
Temperatura wrzenia: nie dotyczy (rozkład)
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie par: brak danych
Gęstość: 3,95 g/cm³ (20°C)
Ciężar nasypowy: brak danych
Rozpuszczalność:
w wodzie: nierozpuszczalny
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć