Katalog A-Z

Srebra Siarczan

Synonimy brak
Wzór chemiczny

Ag2SO4

Masa molowa

311,79

Numer CAS 10294-26-5
Numer WE 233-653-7
Zastosowanie Odczynnik chemiczny.
Właściowości

Postać: proszek
Barwa: biała
Zapach: bez zapachu
Wartość pH: brak danych
Temperatura topnienia: 655°C
Temperatura wrzenia: brak dostępnych danych
Temperatura samozapłonu: brak dostępnych danych
Temperatura zapłonu: niepalny
Granice wybuchowości: brak danych
Gęstość: 5,45g/cm3
Gęstość nasypowa: 1000-1300kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie:
25°C - 8g/l
100°C - 15g/l
Rozkład termiczny: powyżej 1000°C

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć