Katalog A-Z

Strontu Azotan

Synonimy kwasu azotowego sól strontowa
Wzór chemiczny

Sr(NO3)2

Masa molowa

211,63

Numer CAS 10042-76-9
Numer WE 233-131-9
Zastosowanie Odczynnik laboratoryjny, chemikalia do syntez, przemysł chemiczny.
Właściowości

Postać: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: 5 - 7 (50 g/l H2O, 20°C)
Temperatura topnienia: około 645°C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: 2,98 g/cm3 (w 20°C)
Ciężar nasypowy: około 1000 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 660 g/l (20°C), 1000 g/l (90°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych
Log K(o/w): 0,19

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć