Katalog A-Z

Strontu Węglan

Wzór chemiczny

SrCO3

Masa molowa

147,62

Numer CAS 1633-05-2
Numer WE 216-643-7
Zastosowanie Do produkcji wyrobów pirotechnicznych, powlekanie elektrod spawalniczych, w produkcji glazury, fryty i emalii, do produkcji materiałów ceramicznych i elektro-ceramicznych, do otrzymywania innych związków strontu.
Właściowości

Postać: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: 7-8; roztwór nasycony 20°C
Temperatura topnienia: nie dotyczy; rozkład
Temperatura wrzenia: nie dotyczy; rozkład
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Szybkość parowania: nie dotyczy
Palność: niepalny
Właściwości wybuchowe: nie posiada
Prężność par: nie dotyczy
Gęstość par: nie dotyczy
Gęstość względna: 3,79 g/cm3 (w 20°C)
Gęstość nasypowa: od 300-700 kg/m3 (proszek)
od 1200 - 2000 kg/m3 (pigułki)
Rozpuszczalność:
w wodzie: 3,4 mg/l (20°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych
Współczynnik podziału oktanol/woda: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura rozkładu: ok 667°C
Lepkość: nie dotyczy
Właściwości utleniające: nie posiada
Dane granulometryczne: 0,74 - 10 ľm (proszek), d 50, nanocząstki
80 % > 0,15 - 0,85 mm (pigułki)

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć