Katalog A-Z

Talk

Synonimy krzemian magnezu uwodniony
Wzór chemiczny

3MgO*4SiO2*H2O

Masa molowa

380

Numer CAS 14807-96-6
Numer WE 238-877-9
Zastosowanie przemysł chemiczny, kosmetyczny, faramceutyczny, spożywczy
Właściowości

Stan skupienia w temp. 20°C: ciało stałe
Barwa:różna ( biała, szara, kremowa, beżowa )
Zapach: bezwonny
pH: 7,0-9,0
Temperatura topnienia: >800ºC
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Granica wybuchowości: brak danych
Gęstość w temp. 20°C: 2,75- 2,80 g/cm3
Prężność par w temp. 1200°C: 1,11 hPa
Stężenie pary nasyconej: brak danych
Rozpuszczalność w wodzie: praktycznie nierozpuszczalny
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć