Katalog A-Z

Beta-Naftol

Synonimy 2-naftol
Wzór chemiczny

C10H8O

Masa molowa

144,17

Numer CAS 135-19-3
Numer WE O205-182-7
Zastosowanie Przemysł chemiczny
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: fenolowy
pH: brak danych
Temperatura topnienia: 122 - 123 °C
Temperatura wrzenia: 285 - 286 °C
Temperatura samozapłonu: brak danych
Temperatura zapłonu: 153 °C (metoda tygla otwartego)
Granice wybuchowości: brak danych
Ciśnienie par: 0,01 kPa(20 °C)
Gęstość względna: 1,22
Ciężar nasypowy: około 300 kg/m3
Rozpuszczalność :
- w wodzie: 1 g/l (20 °C)
- w rozpuszczalnikach organicznych: łatwo rozpuszcza się w metanolu i eterze etylowym

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć