Katalog A-Z

Teofilina

Synonimy brak
Wzór chemiczny

C7H8N4O2

Masa molowa

180,17

Numer CAS 58-55-9
Numer WE 200-385-7
Zastosowanie przemysł farmaceutyczny
Właściowości

Postać: krystaliczny proszek
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
Wartość pH: brak danych
Temperatura topnienia: 270-274 °C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
- dolna:
- górna:
Gęstość: brak danych
Rozpuszczalność:
- w wodzie 1 g/120 ml
- w rozpuszczalnikach organicznych: chloroform: 1g/110 ml, etanol: 1g/80 ml

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć