Katalog A-Z

Terpena Pomarńczowa

Synonimy Citrus sinensis, Orange oil terpenes
Wzór chemiczny

-

Masa molowa

-

Numer CAS 8028-48-6
Numer WE 232-433-8
Zastosowanie substancja zapachowa i smakowa
Właściowości

Postać: ciecz
Kolor: bezbarwna do żółtego
Zapach: cytrusowy
Wartość pH: brak danych
Temperatura wrzenia: 176 °C
Temperatura topnienia: - 74 do - 96 °C
Temperatura zapłonu: 45 °C
Temperatura samozapłonu: 237°C
Granice wybuchowości:
-dolna: 0,7
-górna: 6,1
Gęstość: 0,838 - 0,850 g/cm3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 13,8 ,g/l/ (25°C)
w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się z etanolu bez ograniczeń

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć