Katalog A-Z

Terpentyna

Synonimy terpentyna balsamiczna, olejek terpentynowy, żywica terpentynowa<br />
Wzór chemiczny

niedotyczy

Masa molowa

niedotyczy

Numer CAS 8006-64-2
Numer WE O232-350-7
Zastosowanie produkcja, dystrybucja, furmulacja i użycie perfumowanych produktów, powłoki i farby, rozpuszczalniki i produkty na bazie rozpuszczalników, krlje i uszczalniacze, środek pomocniczy w powlekaniu natryskowym.
Właściowości

Forma: ciecz (20°C)
Kolor: bezbarwna
Zapach: balsamiczny
Próg wyczuwalności zapachu: 100 ppm
pH: brak danych
Temperatura topnienia: - 60 °C
Temperatura wrzenia: 151-173 °C
Temperatura samozapłonu: 253,3 °C
Temperatura zapłonu: 34 °C
Granice wybuchowości:
- dolna: 0,8 % obj.
- górna: 6 % obj.
Ciśnienie pary: 5,93 hPa (20°C)
Gęstość:0,858 - 0,870 g/m3
Ciężar nasypowy: nie dotyczy
Rozpuszczalność:
- w wodzie: nierpzpuszczalna
- w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć