Katalog A-Z

Tetrahydrofuran

Synonimy Tetrahydrofuran, czterowodorofuran, THF
Wzór chemiczny

C4H8O

Masa molowa

72.11

Numer CAS 109-99-9
Numer WE O203-726-8
Zastosowanie wytwarzanie substancji, zastosowanie w powłokach i środkach czyszczących, produkcja polimerów, w laboratoriach, furmułowanie i (prze)pakowanie substancji i mieszanin.
Właściowości

Postać: ciecz
Barwa: bezbarwna
Zapach: zbliżony do eteru
pH: 7-8 (200 g/l, 20 °C)
Temperatura topnienia: -108,5 °C
Temperatura wrzenia: 65-66°C
Temperatura samozapłonu: 215°C
Temperatura zapłonu: -21,5°C
Granice wybuchowości:
dolna: 1,5% obj.
górna: 12,4% obj.
Ciśnienie par: 173 hPa (20°C)
Gęstość: 0,89 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: nie dotyczy
Rozpuszczalność:
w wodzie: rozpuszczalny
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log): 0,45 (25°C)

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć