Katalog A-Z

Tiomocznik

Synonimy tiokarbamid, amid kwasu tiokarbaminowego
Wzór chemiczny

H2NCSNH2

Masa molowa

76,11

Numer CAS 62-56-6
Numer WE O200-543-5
Zastosowanie odczynnik laboratoryjny, przemysł chemiczny
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: 5 – 7 (50 g/l H2O, 20°C)
Temperatura topnienia: 174 - 177°C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: 440°C
Temperatura zapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: 1,405 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: około 500 - 700 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 137 g/l (20°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: etanol 37 g/l (20°C).
Log Pow: -0,95

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć