Katalog A-Z

Toluen

Synonimy metylobenzen, fenylometan
Wzór chemiczny

C7­H8

Masa molowa

92,14

Numer CAS 108-88-3
Numer WE O203-625-9
Zastosowanie Rozpuszczalnik w zastosowaniach przemysłowych.<br /><b>Zastosowania odradzane:</b> Zakazuje się wprowadzania do obrotu oraz stosowania jakosubstancji lub składnika w stężeniu równym lub wyższym niż 0,1 % masy w klejach i farbach w pojemnikach aerozolowych
Właściowości

Stan skupienia w temp. 20°C: ciecz
Barwa: bezbarwna
Zapach: charakterystyczny
pH: brak danych
Temperatura topnienia: -95°C
Temperatura wrzenia: 110,6°C
Temperatura zapłonu: 4°C
Temperatura samozapłonu: 480°C
Granice wybuchowości w powietrzu:
– dolna: 1,3% obj.
– górna: 6,7% obj.
Gęstość w temp. 20°C: 0,873 g/cm3
Gęstość par względem powietrza: 3,18
Prężność par:
– w temp. 20°C: 29 hPa
– w temp. 30°C: 51 hPa
Stężenie pary nasyconej:
– w temp. 20°C: 110 g/m3
– w temp. 30°C: 186 g/m3
Rozpuszczalność w wodzie w temp. 25°C: 0,051% wag.
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w acetonie, lodowatym kwasie octowym, chloroformie, alkoholu etylowym, eterze etylowym.
Właściwości dodatkowe
Lepkość w temp. 20°C: 0,5866
Współczynnik podziałun= n-oktanol/woda: 2,73

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć