Katalog A-Z

Triclosan

Synonimy 2,4,4-trichloro-2-hydroksydifenylowy eter
Wzór chemiczny

C12H7Cl3O2

Masa molowa

-

Numer CAS 3380-34-5
Numer WE O222-182-2
Zastosowanie przemysł chemiczny
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: biała
Zapach: słabo aromatyczny lub słabo fenolowy
pH: brak danych
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura topnienia: 56 - 58 °C
Temperatura zapłonu: powyżej 223 °C
Temperatura samozapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Gęstość: około 1,55 g/cm3
Gęstość nasypowa: brak danych
Rozpuszczalność:
- w wodzie: ok. 0,01g/l (w 20°C)
- w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć