Katalog A-Z

Trietyloamina

Synonimy N,N-dietyloetanoamina
Wzór chemiczny

C6H15N

Masa molowa

101,19

Numer CAS 121-44-8
Numer WE O204-469-4
Zastosowanie do produkcji farmaceutyków, środków ochrony roślin, żywic jonowymiennych, pasz dla zwierząt, materiałów wybuchowych i środków powierzchniowo-czynnych; w przemysle papiernicznym oraz do uzdatniania wody.
Właściowości

Forma: ciecz
Kolor: bezbarwna
Zapach: jak amina
pH: 12,7; (15°C , 100g/l wody)
Temperatura topnienia: -115°C
Temperatura wrzenia: 89,5°C
Temperatura samozapłonu: 215°C
Temperatura zapłonu: -11°C
Granice wybuchowości:
dolna: 1,2% obj.
górna: 9,3% obj.
Ciśnienie par: 70 hPa (20°C)
Gęstość: 0,73 g/ml (20°C)
Ciężar nasypowy: nie dotyczy
Rozpuszczalność:
w wodzie: 133 g/l (20°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: rozpuszczalna

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć