Katalog A-Z

Trójetanoloamina

Synonimy Trietanoloamina, tri(2-hydroksyetylo)amina, TEA, 2,2',2"-nitrylotrietanol
Wzór chemiczny

C6H15NO3

Masa molowa

149,19

Numer CAS 102-71-6
Numer WE 203-049-8
Zastosowanie Składnik środków myjących, czyszczących i piorących, zmywaczach tuszu. Zastosowanie jako chemikalia do syntez, w przetwórstwie papieru, tkanin, skóry, płynach do obróbki metali, w aplikacjach galwanicznych, jako dodatek w tworzywach sztucznych, dodatek do
Właściowości

Forma: ciecz (w temperaturze powyżej 21°C)
Kolor: bezbarwna do jasnożołtej
Zapach: charakterystyczny amin
pH: 10,3 (10 g/l H2O, 20°C)
Temperatura topnienia: 18-23 °C
Temperatura wrzenia: 336,1°C (1013 hPa)
Temperatura samozapłonu: 324 °C
Temperatura zapłonu: 179 °C
Szybkość parowania: dane niedostępne
Granice wybuchowości:
- dolna: 3,6%
- górna: 7,2%
Prężność par w 20°C: 0,00029 hPa
Gęstość par względem powietrza: dane niedostępne
Gęstość w 20°C: 1125 kg/m3
Rozpuszczalność:
- w wodzie: rozpuszczalna
- w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -2,3 (25°C)
Temperatura rozkładu: 305°C (580 kJ/kg)
Lepkość dynamiczna w 20°C: 934 mPa*s
Właściwości wybuchowe: nie jest klasyfikowana jako wybuchowa
Właściwości utleniające: dane niedostępne

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć