Katalog A-Z

Trójsodowy Fosforan

Synonimy fosforan trisodowy, ortofosforan trójsodowy
Wzór chemiczny

Na3PO4*12H2O

Masa molowa

380,18

Numer CAS 10101-89-0
Numer WE 231-509-8
Zastosowanie do profesjonalnego użytku w przemyśle chemicznym organicznym i nieorganicznym.
Właściowości

Forma: krystaliczny proszek
Kolor: biały
Zapach: substancjia bezwonna
pH: brak danych
Temperatura topnienia: nie oznaczono
Temperatura wrzenia: wodę krystaliczną trafi w temperaturze 100°C
Temperatura samozapłonu: nie ma własności samozapalnych
Temperatura zapłonu: nie jest palny
Gęstość względna: nie oznaczono
Rozpuszczalność:
w wodzie: rozpuszczalna
w rozpuszczalnikach organicznych: nie rozpuszvczalny w alkoholach

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć