Katalog A-Z

Tryptofan

Wzór chemiczny

C11H12N2O2

Masa molowa

204,1

Numer CAS 73-22-3
Numer WE 200-795-6
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: biała do jasnoszarej
Zapach: bez zapachu
pH: 4,5 - 7 (20 °C)
Temperatura topnienia: 289 °C (rozkład)
Temperatura wrzenia: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Gęstość: 1,34 g/cm3 (substancja czysta)
Rozpuszczalność w wodzie: 11,4 g/l (25 °C)
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć