Katalog A-Z

Tymol

Synonimy 5-metylo-2-(1-metyloetylo)-fenol, 1-metylo-3-hydroksy-4-izopropylobenzen
Wzór chemiczny

C10H14O

Masa molowa

150,24

Numer CAS 89-83-8
Numer WE O201-944-8
Zastosowanie w stomatologii i przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: bezbarwny do białego
Zapach: charakterystyczny
pH: 5 - 7 (50 g/l H2O, 20ºC)
Temperatura topnienia: 49 - 51ºC
Temperatura wrzenia: 233ºC (1013 hPa)
Temperatura samozapłonu: 285ºC
Temperatura zapłonu: 116ºC
Granice wybuchowości:
- dolna: 1,4% (V)
- górna: 7,7% (V)
Ciśnienie pary: 2,5 hPa (50ºC)
Gęstość: 0,97 g/cm3 (20ºC)
Ciężar nasypowy: około 600 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 0,98 g/l (25ºC)
w rozpuszczalnikach organicznych: etanol - 1000 g/l (25ºC), eter - 667 g/l (25ºC)
lepkość kinematyczna: 4,3 mm3/s (50ºC)
Log Pow: 3,3

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć