Katalog A-Z

Bezwodnik Kwasu Ftalowego

Synonimy bezwodnik ftalowy, bezwodnik kwasu ftalowego
Wzór chemiczny

C6H4(CO)2O

Masa molowa

148,1

Numer CAS 85-44-9
Numer WE O201-607-5
Zastosowanie Substancja stosowana do produktcji plastyfikatorów i wypełniaczy do polimerów oraz barwników.
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: słabo aromatyczny
pH: brak danych
Temperatura topnienia: 129 - 132°C
Temperatura wrzenia: 285°C
Temperatura samozapłonu: 580°C
Temperatura zapłonu: 151°C
Granice wybuchowości:
dolna: 1,7% obj.
górna: 10,4% obj.
Ciśnienie par: 0,01
Gęstość: (20°C): 1,527 g/cm3.
Ciężar nasypowy: 500 - 700 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 6 g/l (20°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: etanol, eter dietylowy, kwas mrówkowy

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć