Katalog A-Z

Ultramaryna

Synonimy brak
Wzór chemiczny

-

Numer CAS 57455-37-5
Zastosowanie barwnik, pigment
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: niebieska
pH: 8-9 (100g/l H2O).
Temperatura topnienia: >1000°C
Tempertura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy.
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Prężność pary: brak danych
Gęstość: 2,35 g/cm3
Gęstość nasypowa: brak danych
Rozpuszczalność:
-w wodzie: brak danych
-w innych rozpuszczalnikach: brak danych
Rozkład termiczny: >350°C

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć