Katalog A-Z

Urotropina

Synonimy sześciometylenoczteroamina, heksamina, formamina, tetraazaadamantan
Wzór chemiczny

(CH2)6N4

Masa molowa

140,2

Numer CAS 100-97-0
Numer WE O202-905-8
Zastosowanie produkcja przemysłowa, preparaty chemiczne, w laboratoriach chemicznych, jako źródło energii, malowanie natryskowe, obróbka artykułów przed zanurzanie i odlewanie
Właściowości

Stan skupienia w temp. 20°C: ciało stałe
Barwa: biała
Zapach: bez zapachu
pH: brak danych.
Temperatura topnienia: 280°C (sublimacja i rozkład)
Temperatura wrzenia: nie charakteryzuje się
Temperatura zapłonu: 250 ° C
Temperatura samozapłonu: 340°C
Dolna granica wybuchowości w mieszaninie z powietrzem: 15,1 g/m3 – pył Gęstość w temp. 20 °C: 1,33 g/cm3
Prężność par: brak danych
Rozpuszczalność w wodzie:813 g/l (12°C)
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć