Katalog A-Z

Wapnia Azotan

Synonimy wapniowy azotan czterowodny
Wzór chemiczny

Ca(NO3)2*4H2O

Masa molowa

236.15

Numer CAS 13477-34-4
Numer WE 233-332-1
Zastosowanie przemysł chemiczny
Właściowości

Postać: ciało stałe
Kolor: bezbarwny do białego
Zapach: bez zapachu
pH: 5 - 7 (50 g/l H2O, 20°C)
Temperatura topnienia: >130°C rozkład
Temperatura wrzenia: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: 1,82 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: 1000 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 2660 g/l (0°C), 6600 g/l (30°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych.

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć