Katalog A-Z

Wapnia Jodan

Synonimy brak
Wzór chemiczny

Ca(IO3)2

Masa molowa

389,9

Numer CAS 7789-80-2
Numer WE 232-191-3
Zastosowanie źródło jodu w paszach dla zwierząt.
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: biała do kremowej
Zapach: gryzący
Próg zapachu: brak danych
Wartość pH: 5 - 9 (5% roztwór wodny)
Temperatura topnienia: około 540 °C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Szybkość parowania: brak danych
Palność: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Prężność par: brak danych
Gęstość par: brak danych
Gęstość: 4,59 (woda=1)
Ciężar nasypowy: około 2500 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie: 0,33g/100 ml (25 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log): brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Temperatura rozkładu: brak danych
Lepkość: brak danych
Właściwości wybuchowe: brak danych
Właściwości utleniające: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć