Katalog A-Z

Bezwodnik Kwasu Maleinowego

Synonimy bezwodnik kwasu maleinowego, bezwodnik kwasu cis-etylenodikarboksylowego, furanodion-2,5<br />
Wzór chemiczny

C4H2O3

Masa molowa

98,06

Numer CAS 108-31-6
Numer WE O203-571-6
Zastosowanie Stosowany w produkcji farb, lakierów, żywic poliestrowych i plastyfikatorów.
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: bezbarwne lub białe
Zapach: aromatyczny
Temperatura topnienia: 51 - 53°C
Temperatura wrzenia: 202°C
Temperatura zapłonu: 103°C
Temperatura samozapłonu: 475°C
Granice wybuchowości w mieszaninie z powietrzem:
– dolna: 1,4% obj.
– górna: 7,1 % obj.
Gęstość w temp. 20°C: 1,48 g/cm3
Ciężar nasypowy: 700 - 800 kg/m3
Prężność par:
– w temp. 20°C: 0,2 hPa
Rozpuszczalność
- w wodzie: hydroliza do kwasu maleinowego
- w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w acetonie, octanie etylu, chloroformie.

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć