Katalog A-Z

Wapnia Mleczan

Synonimy brak.
Wzór chemiczny

(CH3CHOHCOO)2Ca*5H2O

Masa molowa

308.32

Numer CAS 28305-25-1
Numer WE 248-953-3
Zastosowanie Chemikalia do syntez lub odczynnik analityczny.
Właściowości

Postać: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: 7 (50 g/l H2O, 20°C)
Temperatura topnienia: 240°C (rozkład)
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Ciśnienie par: brak danych
Gęstość: brak danych
Ciężar nasypowy: około 300 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 66 g/l (20°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć