Katalog A-Z

Wapnia Mrówczan

Synonimy sól wapniowa kwasu mrówkowego
Wzór chemiczny

(HCOO)2Ca

Masa molowa

130,11

Numer CAS 544-17-2
Numer WE 208-863-7
Zastosowanie przemysł chemiczny, paszowy, budowlany.
Właściowości

Postać: ciało stałe
Kolor: biała do jasnożółtej
Zapach: bez zapachu
pH : 8 (1 g/l rotwór)
Temperatura topnienia: > 300 °C
Temperatura wrzenia: nie określa się
Temperatura zapłonu: 292 °C
Temperatura samozapłonu : nie dotyczy
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: 2 g/cm3
Rozpuszczalność: 172 g/l
Log P(o/w): -2,6

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć