Katalog A-Z

Wapnia Podfosforyn

Synonimy brak
Wzór chemiczny

H4O4P2Ca

Masa molowa

170,06

Numer CAS 7789-79-9
Numer WE 232-190-8
Zastosowanie przemysł farmaceutyczny
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: biała
Zapach: bez zapachu
pH: 6,7-7,5 w 50g/l, w 20 °C
Temperatura topnienia: brak danych
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych+
Granice wybuchowości: brak danych
- dolna:
- górna:
Gęstość: brak danych
Gęstość nasypowa: 1000 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie: 150 g/l w 25 °C
Rozpuszczalność w etanolu: nierozpuszczalny

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć