Katalog A-Z

Wapnia Propionian

Synonimy Sól wapniowa kwasu propionowego.
Wzór chemiczny

(C3H5O2)2Ca

Masa molowa

186,22

Numer CAS 4075-81-4
Numer WE 223-795-8
Zastosowanie Środek zapachowy
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: biały
pH: 8 - 9,5 ( w 10% roztworze)
Temperatura topnienia: 400°C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Temperatura samozapłonu: 490°C
Granice wybuchowości: brak danych
Gęstość (20°C): 0,995 g/cm3
Ciężar nasypowy: 350 - 530 kg/m3.
Rozpuszczalność:
- w wodzie: 428 g/l
- w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć