Katalog A-Z

Wapnia Stearynian

Synonimy Wapnia distearynian, sól wapniowa kwasu oktadekanowego
Wzór chemiczny

C36H70CaO4

Masa molowa

607,04

Numer CAS 1592-23-0
Numer WE 216-472-8
Zastosowanie Przemysł chemiczny
Właściowości

Postać: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: alkaiczne (roztwór wodny)
Temperatura topnienia: 179,5°C
Temperatura wrzenia: 661°C
Temperatura zapłonu: ok. 350°C
Punkt palności: ok. 200°C
Granice wybuchowości:
dolna: 30 g/m3
górna: brak danych
Prężność par: 6E-14 hPa (25°C)
Gęstość względna: 1,12 g/cm3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 40 mg/L (15°C); 2 mg/L (35°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: log Kow = 14,34
Temperatura rozkładu: >350°C
Właściwości wybuchowe: nie posiada
Właściwości utleniające: nie posiada

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć