Katalog A-Z

Wapnia Węglan

Synonimy węglan wapnia strącony,GURCAB 2, GURCAB 3
Wzór chemiczny

CaCO3

Masa molowa

100.09

Numer CAS 471-34-1
Numer WE 207-439-9
Zastosowanie różne gałęzie przemysłu chemicznego
Właściowości

Postać: ciało stałe ( krystaliczne lub proszek )
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: około 9, 50 g/l H2O jako zawiesina (20°C)
Temperatura topnienia: 825°C
Temperatura wrzenia: rozkład > 825 °C
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: 2,93 g/cm3 (20°C)
Gęstość usypowa: około 300 - 600 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: słabo rozpuszczalny
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć