Katalog A-Z

Wapno Chlorowane

Synonimy wapno chlorowane
Wzór chemiczny

-

Masa molowa

-

Numer CAS -
Numer WE -
Zastosowanie przemysł chemiczny
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: biały do szarego lub biało-żółtego
Zapach: chloru
Wartopść pH: 11
Temperatura topnienia: 100°C
Temperatura wrzenia: rozkład powyżej 177°C
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: 0,65 g/cm3
Ciężar nasypowy: brak danych
Rozpuszczalność:
w wodzie: 200 g/cm3 (20°C) z rozkładem
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć