Katalog A-Z

Wersenian Czterosodowy

Synonimy sól czterosodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego<br />nazwa handlowa: Trilon B-proszek
Wzór chemiczny

C10H12N2Na4O8

Masa molowa

380,17

Numer CAS 64-02-8
Numer WE O200-573-9
Zastosowanie czynnik kompleksotwórczy, inicjator polimeryzacji
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: biała
Zapach: bez zapachu
Próg zapachu: nie dotyczy
Wartość pH: 11,3 (1% roztwór)
Temperatura topnienia: brak danych
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Szybkość parowania: brak danych
Palność: niepalny
Granice wybuchowości: brak danych
Prężność par: brak danych
Gęstość par: brak danych
Gęstość względna: brak danych
Rozpuszczalność: brak danych
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log): brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Temperatura rozkładu:brak danych
Lepkość: brak danych
Właściwości wybuchowe: brak danych
Właściwości utleniające: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć