Katalog A-Z

Bezwodnik Kwasu Octowego

Synonimy bezwodnik kwasu octowego
Wzór chemiczny

(CH3CO)2O

Masa molowa

102,09

Numer CAS 108-24-7
Numer WE O203-564-8
Zastosowanie przemysł chemiczny
Właściowości

Stan skupienia w temp. 20°C: ciecz
Barwa: bezbarwna
Zapach: ostry zapach octu
pH: brak danych
Temperatura topnienia: -73,1°C
Temperatura wrzenia: 139,55°C
Temperatura zapłonu: 49°C
Temperatura samozapłonu: 330°C
Granice wybuchowości w mieszaninie z powietrzem:
– dolna: 2% obj.
– górna: 10,2% obj.
Stężenie stechiometryczne: 4,99% obj.
Gęstość w temp. 20°C: 1,08 g/cm3
Gęstość par względem powietrza: 3,52
Prężność par:
– w temp. 20°C: 4,7 hPa
– w temp. 30°C: 9,3 hPa
Rozpuszczalność w wodzie w temp. 25°C: 10,7% wag.
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w alkoholu etylowym, eterze etylowym, czterochlorku węgla, chloroformie.

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć