Katalog A-Z

Wersenian Dwusodowy

Synonimy EDTA-2Na
Wzór chemiczny

C10H16N2O8-Na2

Masa molowa

338,15

Numer CAS 139-33-3
Numer WE 205-358-3
Zastosowanie Zastosowanie w czyszczeniu przemysłowym, w użytku domowym, do wybielania pulpy i tekstyliów, w procesach fotograficznych, w produkcji tuszy do drukarek, przemyśle spożywczym, w procesach polimeryzacji, w procesach związanych z platerowaniem.
Właściowości

Postać: krystaliczne ciało stałe
Barwa: biała
Zapach: bez zapachu
Próg zapachu: nie dotyczy
Wartość pH: 4-5
Temperatura topnienia: dane niedostępne
Temperatura wrzenia: dane niedostępne
Punkt zapłonu: dane niedostępne
Temperatura zapłonu: dane niedostępne
Szybkość parowania: nie doityczy
Palność: produkt niepalny
Granice wybuchowości w mieszaninie z powietrzem: dane niedostępne
Prężność par w 20°C: dane niedostępne
Gęstość w 20°C: dane niedostępne
Gęstość nasypowa w 20°C: dane niedostępne
Gęstość względna: dane niedostępne
Rozpuszczalność w wodzie: dobrze rozpuszczalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log): dane niedostępne
Temperatura samozapłonu: dane niedostępne
Temperatura rozkładu: dane niedostępne
Lepkość: dane niedostępne
Właściwości wybuchowe: dane niedostępne
Właściwości utleniające: nie dotyczy

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć