Katalog A-Z

Wersenian Sodowo-Żelazowy

Synonimy sól wapniowo-dwusodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego
Wzór chemiczny

C10H12N2O8CaNa2*2H2O

Masa molowa

410

Numer CAS 62-33-9
Numer WE 200-529-9
Zastosowanie przemysł chemiczny, środek chelatujący, odżywka roślinna
Właściowości

Stan skupienia w 25°C: ciało stałe
Barwa: biała
Zapach: bez zapachu
Wartość pH: 6,5-7,5 (1% roztwór)
Temperatura topnienia: nie dotyczy (rozkład)
Temperatura wrzenia: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: >200 °C (temperatura świecenia 5nm warstwy)
Granice wybuchowości:
– dolna: brak danych
– górna: > 40 g/m3
Prężność par: nie dotyczy
Rozpuszczalność w wodzie: 800g/l
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: brak danych
Lepkość w temp. 20°C: nie dotyczy
Gęstośc nasypowa: 650 - 850 kg/m3
log Pow: < 0

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć