Katalog A-Z

Węglik Krzemu

Synonimy karborund, silikar
Wzór chemiczny

SiC

Masa molowa

40

Numer CAS 409-21-2
Numer WE 206-991-8
Zastosowanie (przemysłowe, związane z wykonywanym zawodem, na własny użytek).<br />Materiały ogniotrwałe, materiały ścierne, produkcja stali; przemysł odlewniczy
Właściowości

Właściwości podstawowe
Stan skupienia: stały
Barwa: ciemna, czarna
Zapach: bez zapachu
pH: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Gęstość nasypowa: 0,7-1,7 g/cm3
Prężność par: nie dotyczy
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszczalny
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: brak danych
Współczynnik podziału oktanol/woda (log): nie dotyczy

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć